1/15
Quickscan bestaand vastgoed
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Quickscan bestaand vastgoed

De quickscan is een integraal advies over de potentie van een vastgoedobject. In de vorm van een heldere rapportage worden de ruimtelijk-functionele indeling, constructie, installaties, invloed vanuit de omgeving (bijvoorbeeld geluidsbelasting en ligging) en financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt contact gelegd met de betrokken overheden om de beleidskaders af te stemmen en de speelruimte te zoeken in de vorm van vrijstellingen.

Onze werkwijze start met een inventarisatie op basis van bestaande tekeningen, foto’s, rapportages en beleidskaders. Voorts worden enkele varianten van ruimtelijk-functionele schetsen opgesteld. Met de gegevens en schetsen in de hand brengt een multidisciplinair team een bezoek aan het gebouw. Gedurende de inspectie worden de staat van het gebouw bekeken, de leemtes in de gegevens opgevuld en de ruimtelijk-functionele indeling getoetst aan de werkelijkheid. Alle partners zijn pragmatisch en in staat conceptueel mee te denken over oplossingen. Aansluitend op het bezoek worden in een ontwerpsessie de diverse concepten op elkaar afgestemd om tot het meest optimale resultaat te komen voor het gebouw. Elk discipline wordt vervolgens nader uitgewerkt en geïntegreerd in de rapportage.

Het resultaat van de quick scan bestaat uit een heldere rapportage, waarin het geïntegreerde advies is opgenomen. Vanuit een inventarisatie van de bestaande situatie, zijn de mogelijkheden door het multidisciplinaire team aangegeven.

De afzonderlijke, specialistische adviezen op het gebied van beleid, ruimtelijk functionele inrichting, bouwkundige staat en mogelijkheden, de constructieve aspecten, de installatietechnische gegevens en mogelijkheden en indien van toepassing, de oplossingen op het gebied van de geluidbelasting op de gevel, worden gebundeld.

Met het uitvoeren van ruim 50 quickscans, heeft het multidisciplinaire team reeds veel ervaring opgebouwd. We zijn daarom in staat een quickscan binnen enkele weken af te ronden. De rapportage kan worden gebruikt voor strategische keuzen op het gebied van aanschaf, verkoop of het investeringsniveau. Onze ervaring is dat de kansen op een succesvolle invulling of herbestemming sterk toenemen, indien vanaf het prille begin voor een integrale benadering wordt gekozen.

Quick scan uitgevoerd bij onder andere: kantoorgebouw Cederlaan, ABN AMRO Maastricht, voormalig kantoor Hurks Boschdijk, Rijswijkstraat Amsterdam, Rabobank Breda, Beukenlaan Eindhoven.

Projectnaam
Quickscan bestaand vastgoed
Typologie
Concepten, Gebouwtransformatie
Samenwerking
Vissers & Vissers ingenieursbureau, Van Cappellen Advies, Spierings Bouwsupport, M+P raadgevende adviseurs
Initiatiefrijk

Initiatiefrijk


Het aanbod van bestaand vastgoed is de laatste jaren sterk gegroeid en steeds langer zien wij vastgoedobjecten leeg staan. Deze tendens, in combinatie met onze expertise in het herbestemmen en renoveren van gebouwen, ervaring in architectuur en stedenbouw, conceptuele denkwijze en samenwerking met betrouwbare partners, heeft geleid tot de ontwikkeling van een quickscan voor bestaand vastgoed. De quickscan bestaat uit een integraal advies, waarin een multidisciplinair team de kansen en bedreigingen van een gebouw snel in kaart brengt. De resultaten van de quickscan geven een reëel beeld van de potenties van een gebouw, waarop eigenaren, makelaars en beleggers hun strategische keuze kunnen bepalen.

Opdrachtgevers zijn provinciale, gemeentelijke overheden, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, beleggers, gebouweigenaren.

Regelmatig ontvangen we positieve feedback op de volledigheid en bruikbaarheid van deze quickscan!