1/13
Masterplan & revitalisatie dorpskern
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Masterplan & revitalisatie dorpskern

Het stedenbouwkundig masterplan kern Schinveld is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Beekdaelen. De ruimtelijke en functionele structuur van het plan dient als leidraad bij toekomstige functionele en ruimtelijke ontwikkelingen en is in 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

Binnen het kader is een heldere stedenbouwkundige en functionele structuur ontwikkeld. Waarbij de volgende doelstellingen tot uitdrukking komen:

• Het maken van een heldere, leesbare ruimtelijk en functionele structuur voor de kern van Schinveld, zodanig dat de functies wonen, maatschappelijke voorzieningen en evt. onderwijs de leefbaarheid en de vitaliteit wordt versterkt vanuit een samenhangende visie.

• Ambitie: het versterken van de eigen identiteit

Vanuit de ruimtelijke analyse, wordt (met als input het bestaand beleid en het programma van wensen) een ruimtelijke hoofdstructuur opgezet. Deze hoofdstructuur is leidend voor de invulling van de diverse aandachtslocaties. Met als terugkoppeling naar de financiele haalbaarheid, worden de invullingen van de locaties vormgegeven.

Het Schitterende Schinveld wordt bepaald door het toevoegen van een drie-tal tot de verbeelding sprekende structuurelementen, ieder met een eigen identiteit. Hiermee bereiken we een sterke ruimtelijke en functionele structuur die ruimte geeft voor een eigen sfeer op een unieke plek.

1. De zonering. Schinveld wordt vanaf het centrum verdeeld in een aantal zones, die telkens verder van het centrum zijn gelegen. In het bestemmingsplan wordt de bebouwingsdichtheid en de bebouwingshoogte beschreven. Naarmate men zich verder van het centrum verwijderd, wordt de bebouwing lager en heeft een lagere bebouwingsdichtheid.

2. De spin. De spin in het web van Schinveld bevindt zich op de Bleekplaats. Vanaf deze locatie waaieren een aantal radialen uit, die de verschillende zones met elkaar verbinden.

3. Het kruis. Schinveld kent een tweetal assen, die het kruispunt kennen op de Bleekplaats. Een cultuuras (lopend van noord naar zuid), met daaraan alle voorzieningen gelegen en een natuur-zorgas (van oost naar west), die de loop van de Roode Beek volgt en het centrum verankerd in het buitengebied.

De stedenbouwkundige thema’s vormen de dragers van het masterplan en verbinden bijzondere en diverse plekken en markante punten met elkaar. Hierdoor ontstaat een zeer gevarieerd netwerk van activiteiten en functies dat de bewoner en bezoeker boeit en bindt. De realisatie van dit netwerk is als uitgangspunt genomen bij de verdere stedenbouwkundige uitwerking van het masterplan.

Binnen het plangebied zijn een aantal deelgebieden nader uitgewerkt, deze zijn voornamelijk richtinggevend. Dit betreft het Einderveld (toekomstige BMV en wonen), Diederen (toekomstige woningbouwlocatie), Mewissen (toekomstige woningbouwlocatie en park, de Bleekplaats (aantrekkelijk verblijfsplein), Bloemenbuurt / aan de Belboom (toekomstige woningbouwlocatie en vergroening.


Met de verschillende uitwerkingen van deelgebieden hebben we de Gemeente Beekdaelen ondersteund in de subsidieaanvraag. In 2023 heeft de Gemeente Beekdaelen 2.49 miljoen euro ontvangen vanuit het programma ‘Impulsaanpak Winkelgebieden’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het aanpakken van het centrumgebied Schinveld en het verbeteren van de leefbaarheid.

https://www.beekdaelen.nl/beekdaelen-ontvangt-financiele-ondersteuning-voor-impuls-leefbaarheid-centrumgebied-schinveld 

Projectnaam
Masterplan & revitalisatie dorpskern
Locatie
Beekdaelen (NL)
Typologie
Gebiedstransformatie, Stedenbouwkundig beleid, Stedenbouwkundig ontwerp
Omvang
ca. 1.035 hectare
Jaar
2007- 2022
Status
vastgesteld masterplan, uitwerking deelgebieden
Opdrachtgever
Gemeente Beekdaelen
Samenwerking
Weller Wonen, Parkstad Limburg, Beckers Bouweconomie
Brede blik
Klantgericht


Als gevolg van bevolkingsafname en vergrijzing staat de vitaliteit van de dorpskern Schinveld op velerlei terreinen (wonen, onderwijs, economie, voorzieningen, verenigingsleven, zorg etc.) onder druk. Het behoud van de vitaliteit en het verbeteren van de leefbaarheid van en in de kern is speerpunt van beleid, “Vitale Kernen”.
De integrale aanpak is primair gericht op het verbeteren van het sociale-economische klimaat, het bestrijden van de ondermijning en het versterken en borgen van de maatschappelijke cohesie, de sociale leefbaarheid en de veiligheid.
Het spreekt voor zich dat een goed functionerend centrum op alle fronten effect zal sorteren op de gehele lokale gemeenschap. Het zorgt voor binding, betrokkenheid, trots, identiteit en samenhang. Het vormt de belangrijkste (over-)levensader voor de kern Schinveld, zeker in een krimpende en vergrijzende regio. Essentieel is de concrete invulling in de dorpskern, zowel voor wat betreft het op peil houden van het voorzieningen-niveau als het borgen van het sociale leefklimaat en de participatieve samenleving.
De betreffende deelgebieden worden uitgewerkt binnen het kader van het stedenbouwkundig masterplan, het Schitterende Schinveld.
Brede blik
Klantgericht

Mewissen


Meuwissen: Het terrein van bouwmaterialenhandel Mewissen is gelegen tussen de Pres. Rooseveltstraat en A Ge Water en grenst globaal aan de achterzijde van het verzorgingstehuis en de supermarkt aan de Bleekplaats. Het terrein (4100 m2) wordt in hoofdzaak gebruikt voor (buiten-)opslag van bouwmaterialen waardoor sprake is van een rommelig beeld. De aan de bedrijfsactiviteiten gekoppelde zware transporten door de kern van Schinveld veroorzaken overlast en verkeershinder.
In het ontwerp is uitgegaan van sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing waarbij het terrein wordt ingedeeld met woningen, aan de noordzijde, die aansluiten op de bebouwing van de Pres. Rooseveltstraat en A Ge Water. Het park dat daarvoor ontstaat, sluit naadloos aan op de tuin / groenvoorziening van het verzorgingstehuis. Het groen in het park kan worden geactiveerd door het plaatsen van een kleinschalige horecavoorziening. Binnen het plan is parkeren voor de woningen opgenomen op het binnenterrein en parkeren voor het centrum in een parkeerkoffer ontsloten vanaf de Pres. Rooseveltstraat. In verband met verwerving van verschillende locaties zijn groeimodellen ontwikkeld waarbij in elk model een sterke ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd aan de dorpskern.

Bleekplaats – A Ge Water


Bleekplaats – A Ge Water: Door de herinrichting van de Bleekplaats, ontstaat er verblijfsruimte voor de toekomstige horecavoorziening aan de Bleekstraat. Een compacte parkeerkoffer aan de noordzijde maakt ruimte voor vergroening en een verblijfsplek. De huisartsenpost wordt middels sloop-nieuwbouw vervangen door een horeca voorziening op de begane grond en woningen op de bovenliggende verdiepingen.