1/21
Gebiedstransformatie Eindhoven Packaging
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Gebiedstransformatie Eindhoven Packaging

Met het verdwijnen van Eindhoven Packaging, voorheen de Eindhovensche Drukkerij, uit de stad ontstaat er de kans een nieuwe woonwijk te realiseren nabij het centrum. Doelstellingen bij deze binnenstedelijke inbreiding zijn een gevarieerd en eigentijds woningaanbod, een duurzame en groene wijk, een hoge dichtheid en een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

Vanuit de stedenbouwkundige visie is gekozen om de bebouwingsmassa binnen het plangebied geleidelijk op te laten lopen in twee richtingen naar de zuidwestpunt. Dit excentrisch zwaartepunt in bebouwingsmassa creëert afstand tot de bestaande, kleinschalige woningen aan de Kreugelstraat en Schootsestraat en maakt een gelijkwaardig straatprofiel aan de Cederlaan mogelijk.

Nabij het stedelijk knooppunt Cederlaan-rondweg ontstaat een hoogteaccent dat fungeert als sterk oriëntatiepunt. Het brandpunt van de gekromde rondweg bevindt zich op de plek van het hoogteaccent, zodat met om het oriëntatiepunt heen beweegt. De Cederlaan wordt bovendien in bebouwing ondersteund met een schaal die past bij het karakter van de straat als HOV-structuur en een van de belangrijke radialen richting het centrum van Eindhoven. De hoogbouw valt onder de M-categorie uit het hoogbouwbeleid van de gemeente Eindhoven.

De drie incomplete bouwblokken die het plangebied begrenzen worden vervolmaakt. De rafelige achterkanten die zichtbaar zijn geworden na sloop van Eindhoven Packaging worden ingekapseld in de stedelijke massa, wat resulteert in een plan met zuiver voorkanten gericht op een aantrekkelijk openbaar gebied.

De nieuw gevormde bouwblokken parallel aan de Kreugelstraat en Schootsestraat sluiten naadloos aan op de kleinschalige bebouwing van het Drents Dorp en ’t Schoot van twee bouwlagen met kap. Met de gekozen oplossing heeft de bebouwing langs de Schootsestraat voldoende massa gekregen om de twee woonwijken fysiek met elkaar te verbinden. Op de kopse zijde van dit bouwblok wordt een kleine verbijzondering aangebracht in hoogte. Om de grondgebonden woningen aan de drukke Cederlaan te ontlasten, worden de woningen opgetild. In de plint van de bebouwing ontstaat op deze manier ruimte voor een werkplek aan huis. Het ritme van het bouwblok wordt door deze ingreep behouden, en er ontstaat een bijzonder woningtype.

Het bouwblok aan de Cederlaan vormt een cluster samen met de studentenhuisvesting van Woonbedrijf en past qua schaal, ritme en korrelgrootte tussen de grootschalige appartementenblokken aan de Cederlaan en het voormalig DHV kantoor. De twee U-vormen omarmen een binnenterrein dat deels als parkeren is ingericht (Woonbedrijf) en deels als gezamenlijke tuin (BPD). Ter plaatse van de hoofdentree is een hoogteaccent van twaalf bouwlagen aangehouden. Dit hoogteaccent maakt het mogelijk om de bebouwingshoogte van het resterende plangebied te beperken. Met maximaal vier bouwlagen wordt de hoogte opgepikt van de studentenhuisvesting parallel aan de Cederlaan en ontstaat er rond het openbaar gebied tussen de drie nieuwe bouwblokken een aangenaam straatbeeld op menselijke schaal.

De keuze voor een hoogteaccent geeft fysiek de ruimte om in het plangebied meer openbaar groen en een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu te realiseren. Tevens wordt het financieel haalbaar om het parkeren grotendeels in een half-verdiepte kelder onder te brengen en daarmee het openbare terrein in het plangebied autoluw uit te voeren en de hoeveelheid blik in het straatbeeld te minimaliseren.

De openbare ruimte is vormgegeven als een centraal gelegen, rijkelijk groen ingericht parkje dat qua maat en inrichting aansluit op de schaal en type van de bebouwing. Bij het appartementenblok zijn de private tuinen aan de parkzijde hoger gelegen, wat resulteert in een bijzondere woonkwaliteit. Drie langzaamverkeersroutes ontsluiten het parkje en vergroten de doorwaadbaarheid van het gebied tussen de rondweg en de Cederlaan. Daarmee wordt de geïsoleerde ligging die Kreugelstraat momenteel heeft, opgeheven. De routes worden ondersteund met groen, zoals bomen, hagen, plantenbakken en perken. Hierdoor ontstaat een groen netwerk dat de verblijfsplekken in de wijken met elkaar verbindt.

De kappen op de grondgebondenwoningen worden asymmetrisch uitgevoerd, wat refereert aan de historische fabrieksbebouwing. De oriëntatie van de daken wordt geoptimaliseerd voor de toepassing van zonnepanelen. Zowel de gezamenlijke binnentuin als de platte daken van het appartementenblok worden uitgevoerd als (extensief of intensief) groendak, al dan niet gecombineerd met zonnepanelen.


Projectnaam
Gebiedstransformatie Eindhoven Packaging
Locatie
Eindhoven (NL)
Typologie
Gebiedstransformatie, Mobiliteit, Projectmatige woningbouw
Omvang
23.750 m² BVO
Jaar
2019
Status
Ontwerp
Opdrachtgever
BPD Ontwikkeling B.V.
Samenwerking
Philips, Van Genechten, Gemeente Eindhoven
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Klantgericht


De complexiteit van de opgave vraagt om een weloverwogen aanpak. Om voor onze opdrachtgever de verschillende belangen goed tegen elkaar af te wegen, zijn op verschillende schaalniveaus varianten ontwikkeld. Ze zijn visueel inzichtelijk gemaakt met beelden, matrixen en een maquette. Vooral de laatste geeft een goed beeld van de ruimtelijke impact op de omgeving.
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Brede blik


Door de sloop van Eindhoven Packaging zijn onafgemaakte bouwblokken ontstaan. Een van bouwblokken is een studentenhuisvesting. Het U-vormige gebouw omarmt een parkeerterrein dat nauwelijks wordt gebruikt. De destijds toegepast parkeernorm sluit niet aan op de praktijk. Het is wenselijk dit terrein te vergroenen. Gelijktijdig wil de gemeente Eindhoven het aantal uitritten dat uitkomt op de Cederlaan minimaliseren om ongewenste verkeersremmingen te voorkomen. Samen met de eigenaar van de studentenhuisvesting wordt nu gekeken de inrit van de nieuwe te bouwen parkeerkelder kan samenvallen met de huidige inrit van de studentenhuisvesting. De studenten kunnen vervolgens gebruik maken van de parkeerkelder en op het maaiveld ontstaat een grote binnentuin met een coherent en interessant woonmilieu.
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Initiatiefrijk


Om een gunstig bod te doen op de grond is in een vroeg stadium van het project al een gedetailleerd plan ontwikkeld. Door ons geïnitieerde gesprekken met belanghebbenden hebben veel inzicht gegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Risico’s van de locatie werden in kaart gebracht, een bouwenvelop vastgesteld aansluitend op de visie voor het gebied, het aantal en type woningen bepaald en de parkeercapaciteit berekend. Uiteindelijk hebben de kennis en het uitwerkingsniveau geresulteerd in een realistisch bod voor onze opdrachtgever en een interessant bod voor de verkopende partij.
Klantgericht
Brede blik
Initiatiefrijk
Communicatie

Communicatie


Voor dit project is een participatietraject opgestart om de wensen vanuit de omgeving te integreren in het plan met als doel de algemene leefbaarheid van de wijk te versterken. Op basis van diverse bijeenkomsten zijn de wensen geïnventariseerd, geanalyseerd en indien van toegevoegde waarde, verwerkt in het ontwerp. Met een nieuwsbrief worden bewoners regelmatig geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Dit dynamische proces geeft omwonenden inzicht in de aanwezige problematiek, zorgt daardoor voor een breder draagvlak vanuit de wijk en vergroot de haalbaarheid van het plan.