1/9
Woonzorgconcept KAMEO
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Woonzorgconcept KAMEO

Iedereen woont en (bijna) iedereen heeft wel eens zorg nodig. Huisvesting van wonen en zorg vormt daarmee een elementair onderdeel van onze gebouwde omgeving. Het landelijk beleid, de demografische ontwikkelingen en de maatschappelijke trends hebben de afgelopen jaren een grote impact gehad op de ontwikkeling van het woonzorgvastgoed en dat zal in de toekomst niet anders zijn. De veranderingen hebben onder andere betrekking op de stakeholders, de financiering en de verschijningsvorm. Met het woonzorgconcept KAMEO willen we inspringen op de huidige veranderingen en gelijktijdig voorbereid zijn op veranderingen in de toekomst.

Het woonzorgconcept KAMEO bestaat uit koppelbare gebouwunits met slim gekozen afmetingen. De gebouwunits zijn snel te transformeren en de condities ‘zelfstandig wonen’ en ‘zorgbehoevend wonen’ zijn uitwisselbaar. De afmetingen van de elementen maken het mogelijk een (semi)ondergrondse parkeergarage in dezelfde gebouwstructuur te integreren. Composities van de gebouwunits zijn eindeloos te variëren, waardoor een goede stedenbouwkundige inpassing op vrijwel iedere locatie mogelijk is.

Binnen het woonzorgconcept KAMEO is ruimte voor eigen wensen op het gebied van type woningen, specifieke ruimten, installaties, uitstraling en gebouwtypologie (compact, carré of lineair). Een systematische maatvoering en bijbehorende modulaire bouwsystematiek zorgen voor een naadloze inpassing. Met de modulaire, flexibele en herbruikbare gebouwelementen, de keuzevrijheid voor Cradle to Cradle materialen en de inventieve installatietechnische oplossingen is het concept uiterst duurzaam.

KAMEO wordt op meerdere locaties toegepast. In Sterksel wordt het concept ingezet voor dementerende ouderen en zelfstandige seniorenhuisvesting. In Landgraaf komt een nieuwe huisvesting voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en bewoners met gedragsproblematiek. Bij afnemende vraag wordt deze locatie omgevormd tot middelgrote huurwoningen. In Halsteren worden zelfstandige seniorenwoningen gebouwd, die tevens ingericht zijn op het verlenen van extramurale zorg.

Toegepast in ontwerp voor "Onder de Pannen" Sterksel, Woonzorgcomplex Bergen op Zoom, Caeceliahof Landgraaf

Projectnaam
Woonzorgconcept KAMEO
Typologie
Concepten, Projectmatige woningbouw, Zorg
Jaar
2016
Klantgericht
Origineel
Initiatiefrijk
Communicatie

Klantgericht


De flexibiliteit van het concept geeft de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Een woonzorggebouw dat past bij het type bewoner waar u zich op richt en het type zorg dat u wilt verlenen. De omvang van de woningen is variabel, de compositie is aan te passen op de onderlinge relaties (meer privacy of meer toezicht) en voor de uitstraling is bijna alles mogelijk.

In KAMEO kan uw ambitieniveau gerealiseerd worden. In de architectonische uitwerking houden we rekening met de oriëntatie, waardoor gekozen kan worden voor duurzame energieopwekking. Daarbij kunt u kiezen voor energiebesparing, aanleg van groendaken ten behoeve van regenwaterinfiltratie en duurzaam materiaalgebruik (Cradle to Cradle).

Indien wenselijk kunnen wij het volledige communicatie, management- en vergunningentraject verzorgen, waardoor u zich kunt focussen op uw werkzaamheden.
Klantgericht
Origineel
Initiatiefrijk
Communicatie

Origineel


Vanzelfsprekend is het voorkomen van leegstand of sloop door alternatieve aanwendbaarheid een duurzame ontwikkeling. Daarnaast geeft de alternatieve aanwendbaarheid zekerheid bij de bank of investeerders in economisch mindere tijden. De flexibiliteit van het concept springt daarmee niet alleen in op de maatschappelijke behoefte aan duurzame gebouwen, maar vergroot bovendien de financiële haalbaarheid van een bouwproject.

Het woonzorgconcept KAMEO is geschikt voor grootschalige prefabricatie van de gebouwelementen. Dit bespaart op bouwmateriaal en verpakkingsafval. Prefab bouwen vergroot ook de bouwkwaliteit - omdat in gunstige omstandigheden van een binnenklimaat gewerkt wordt - en de bouwsnelheid op de locatie. Overlast op de omgeving wordt tot een minimum beperkt.
Klantgericht
Origineel
Initiatiefrijk
Communicatie

Initiatiefrijk


Vanuit diverse projecten signaleren wij dat het verkrijgen van financiering lastig is voor (particuliere) initiatiefnemers in de zorg. Aanvullend worden strikte eisen gesteld door woningbouwverenigingen en exploitanten bij het huisvesten van zorgpartijen. Alternatieve aanwendbaarheid, de flexibilisering van het woonzorgvastgoed en de financieringsmodellen, vormen de basis voor toekomstbestendig vastgoed.

Alternatieve aanwendbaarheid betekent dat gebouwen van kleur kunnen wisselen. Functies zoals wonen en zorg zijn eenvoudig uitwisselbaar en aanpassingen in woninggrootte zijn snel te realiseren. Een gebouw wordt hierdoor dienstbaar aan de gestelde wens en vraag. Dit uitgangspunt heeft, samen met de kennis en ervaring van flexibel en modulair bouwen enerzijds en de succesvolle aspecten van transformaties anderzijds, geleid tot het woonzorgconcept KAMEO.
Klantgericht
Origineel
Initiatiefrijk
Communicatie

Communicatie


In een complexe opgave waarin wonen en zorg samenkomen, vinden wij het belangrijk dat betrokken partijen een positief beeld hebben van de nieuwe ontwikkelingen. Wij willen de mensen met wie wij samenwerken enthousiasmeren en inspireren door met vernieuwende invalshoeken en creatieve ideeën te komen. Nieuwe energie kan alleen ontstaan als mensen echt geloven in waar ze mee bezig zijn.

Door te luisteren naar wat gebruikers (de mensen die er wonen en werken) belangrijk vinden, creëer je een leefomgeving waarin mensen zich thuis voelen. Een persoonlijke, mensgerichte aanpak hoort hier bij. Diverse projecten zijn hierdoor succesvol gerealiseerd, waarbij alle stakeholders zich gehoord voelden en tevreden zijn met het proces en de uitkomst.