1/22
MaxFlex = LEGO voor volwassenen
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

MaxFlex = LEGO voor volwassenen

Ons innovatieve gebouwconcept MaxFlex heeft een uitzonderlijke interne structuur en opbouw. Volledig modulair en flexibel en daarmee dienstbaar aan de continu wisselende wensen van de gebruikers. Het creatieve gebouwconcept bestaat uit modules (geplaatst in een orthogonaal grid in 2 richtingen) met daarbij behorende inbouwelementen die gemakkelijk te monteren en te demonteren zijn en tevens verplaatsbaar. De modules en inbouwelementen zijn er in verschillende afmetingen, materialen en vormen waarmee oneindig veel mee kan worden gevarieerd en tevens in hoogte kan worden gepeeld. Modules kunnen geheel naar eigen wens en behoefte worden ingedeeld en toegevoegd.

Daglichttoetreding is overal gewaarborgd in ons concept. Het huisvesten van verschillende functies naast of boven elkaar, ongeacht de locatie in het gebouw, is mogelijk. In feite kan hiermee een eindeloos gebouw worden gecreeerd, begrenzingen worden gevormd door externe kaders. De hoge mate van transparantie in het interieur faciliteert de samenwerking en integratie tussen bedrijven en instellingen onderling.

De constructieve opzet, de materialisering en detaillering staan garant voor een volledig demontabel en circulair gebouw dat dienstbaar is aan de bedrijfsprocessen.

Integrale duurzaamheid waarbij sociale, economische en ruimtelijke aspecten zijn verbonden.

Sociaal: aantrekkelijk werkklimaat in de regio, talent behouden, internationale showcase

Economisch: vergroten internationale concurrentiepositie, gesloten kringloop en gescheiden afvalstromen, shared facilities

Ruimtelijk: vergroten biodiversiteit, waterberging, meervoudig ruimtegebruik, circulair, schaalbaar gebouwconcept, energieleverend door zonnepanelen op het dak, zeer hoge isolatiewaarde en gebruik restwarmte van de fabriek.

Kortom: een flexibel, toekomstbestendig, duurzaal en betaalbaar gebouwontwerp geschikt voor een groot scala aan functies.

Projectnaam
MaxFlex = LEGO voor volwassenen
Typologie
Concepten
Omvang
Vanaf 625 m2
Status
Ontwerp en toegepast in Brainport Industries Campus
Klantgericht
Communicatie

Onze werkwijze


Wij werken graag in een vroegtijdig stadium met u samen, waarbij we uw programma van wensen kunnen inventariseren en vertalen naar ons concept. Niet alleen ruimtelijk functionele aspecten worden hierbij besproken, maar ook de gewenste uitstraling en duurzaamheid, het gebouwconcept, het comfort en overige specifieke wensen.
In een eerste quickscan toetsen we het programma van wensen op de geschiktheid van ons concept. Meerdere varianten worden hierbij onderzocht, waarbij eveneens de stedenbouwkundige setting wordt meegenomen.
Klantgericht
Communicatie

Communictie


Ontwikkeling locatie en vormgeving gebouw
In complexe opgaven waarin verschillende partijen en belangen zijn vertegenwoordigd, vinden wij het belangrijk een positieve procesdynamiek te genereren. Wij willen de mensen met wie wij samenwerken enthousiasmeren en inspireren door met vernieuwende invalshoeken en creatieve ideeën te komen. Nieuwe energie kan alleen ontstaan als mensen echt geloven in waar ze mee bezig zijn.
Door te luisteren naar wat gebruikers belangrijk vinden, creëer je een leefomgeving met een aangenaam woon- en werkklimaat. Een persoonlijke, mensgerichte aanpak hoort hier bij.
Dat betekent dat het proces om te komen tot een visie net zo belangrijk is als de visie zelf. De visie moet gedragen worden door de mensen die hem straks in de praktijk moeten gaan waarmaken. Een, door ons ontwikkeld communicatietraject, waarbij presentaties, workshops en ateliersessies, (virtuele) rondleidingen worden toegepast, zorgt voor draagvlak bij de start en gedurende het gehele traject.

Projectmanagement en vergunningen
Bedrijven hebben hun verdienmodel en focus op de bedrijfsvoering, niet op de huisvesting. Wijzigingen in het gebouwvolume, inrichting en gebruik zijn gemakkelijk en snel te realiseren in ons huisvestingsconcept. Een dergelijk concept vraagt om een flexibel en snel vergunningentraject, waardoor de gewenste ontwikkelingen eveneens snel kunnen worden doorgevoerd. Dit traject hebben wij bij BIC begeleid in overleg met de gemeente Eindhoven. De aangeleverde stukken geven het maximaal bebouwbare oppervlak aan, een mogelijke gevelindeling, het gewenste gebruik en daarnaast de verschillende elementen van het gebouwconcept. Binnen de vastgestelde bebouwingscontour kunnen de cascomodulen worden gebouwd en gewijzigd. Dit geldt eveneens voor de verschillende inbouwelementen en –modulen. Alle cascomodulen en inbouwelementen zijn vooraf getoetst door bouw en woningtoezicht, waardoor toekomstige configuraties middels een flitsvergunning (circa 2 weken) kunnen worden geaccordeerd. Op het gebied van brand is uitgegaan van worst case scenario’s, waardoor toekomstige ontwikkelingen geen negatief effect hebben op de brandveiligheid. Daarnaast wordt de parkeercapaciteit afgestemd op de werkelijke parkeervraag en wordt overcapaciteit voorkomen.