1/29
Bruisend Brunssum | Masterplan & beeldkwaliteitsplannen
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Bruisend Brunssum | Masterplan & beeldkwaliteitsplannen

Voor de gemeente Brunssum is een samenhangende visie voor het centrumgebied geformuleerd en gevisualiseerd onder de naam Bruisend Brunssum. Speerpunten in het masterplan zijn: tegengaan van leegstand in het centrumgebied, afstemmen van de woningvoorraad op de vraag, woningvoorraad moderniseren, een duidelijke en veilige verkeersstructuur aanbrengen en het winkelaanbod concentreren. Daarnaast wil de gemeente een beter imago voor de stad creëren. In het masterplan spelen drie belangrijke aspecten een rol: een heldere stedenbouwkundige structuur en de daarbij behorende kwaliteit en herkenbaarheid, het programma van wensen (winkelhart, nieuw cultureel centrum, brede school en ziekenhuis met gezondheidscentrum) en de financiële haalbaarheid.

De visie beschrijft een duidelijke structuur van bouwblokken. Ongewenste gaten in de stedenbouwkundige structuur moeten worden hersteld, zodat zicht vanuit openbaar gebied op onaantrekkelijke achterkanten wordt voorkomen. Tussen de bouwblokken loopt een heldere routing. Daar waar extra verbindingen wenselijk zijn, vooral in het centrumgebied om kortere looproutes te creëren, worden nieuwe routes aangelegd.

Maatschappelijke functies worden geclusterd rond nieuwe pleinen. Beide basisscholen in het centrum worden ondergebracht in een brede school. Om dit te realiseren worden zes uitgeleefde jaren zestig flats gesloopt. De vrijkomende grond op de prominente hoek van de twee uitvalswegen wordt ingezet als zorgplein en langs de Raadhuisstraat staan seniorenwoningen gepland. De sloop, het zorgplein en de seniorenwoningen zijn maatregelen om krimp en vergrijzing in het gebied op een gestructureerde wijze aan te pakken.

Blikvangers en accenten in de bebouwing markeren de entrees van zowel het plangebied als het winkelcentrum. Het vijverpark vormt een aantrekkelijk groen hart van het centrum, maar daarbuiten ontbreekt een duidelijke groenstructuur door fragmentatie. Met het opwaarderen van potentiële groenplekken, aanbrengen van nieuwe wandelpaden en vergroenen van de openbare ruimte ontstaat een nieuw netwerk, waarbij het groen continu wordt beleefd.

Vanuit de totaalvisie zijn twaalf deelgebieden stedenbouwkundig nader uitgewerkt. Daarbij is een koppeling gemaakt naar het programma van wensen en het financiële aspect. In totaal wordt voor 230 miljoen euro geïnvesteerd door woningbouwvereniging Weller en de gemeente Brunssum.

Intussen zijn vijf van de twaalf gebieden geheel of gedeeltelijk gerealiseerd, waaronder het Lindeplein met Cultureel Centrum & Grand-Café Brikke Oave, Y-Staete en Kerkstraat in het centrum, Brede School Centrum Brunssum op Kerkeveld, het zorgplein met het Zuyderland Medisch Centrum en de woningen rond Woendershof.

Het gehele masterplan en de ontwikkelde ontwerpen zijn gepubliceerd op: www.bruisendbrunssum.nl


Projectnaam
Bruisend Brunssum | Masterplan & beeldkwaliteitsplannen
Locatie
Brunssum (NL)
Typologie
Cultuur, Gebiedstransformatie, Stedenbouwkundig beleid, Stedenbouwkundig ontwerp
Omvang
11.445 m² BVO
Jaar
2008
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Gemeente Brunssum, Stichting Weller Wonen
Samenwerking
RO groep
Klantgericht
Brede blik
Communicatie

Klantgericht


In het proces is snel, efficient en gestructureerd gewerkt. Meerdere varianten op verschillende schaalniveaus, bijbehorende kwantitatieve gegevens in een heldere opzet en overtuigende presentaties voor diverse groepen hebben geleid tot een proces waarbij gedegen afwegingen genomen werden en snel beslissingen gemaakt konden worden.
Klantgericht
Brede blik
Communicatie

Brede blik


Het masterplan strekt over een periode van 40 jaar. Een duidelijke visie met daarbij een faseerbaarheid en flexibiliteit zijn hierin essentieel. Diverse varianten zijn doorgerekend om zo tot een sluitende exploitatieberekening te kunnen komen. De variaties zijn gezocht in o.a. aantallen, woningtypologie, overige functies, oppervlakten etc.

Enkele deelgebieden zijn verder uitgewerkt in de beeldkwaliteitsplannen. Hierin zijn ruimtelijk functionele varianten en oplossingsrichtingen aangegeven die belangrijk zijn voor de vervolgstappen die de gemeente wil nemen in DBFMO-aanbestedingen.

Daarnaast zijn we als supervisor opgetreden teneinde de samenhang binnen de deelgebieden en als verankering van het masterplan te garanderen.
Klantgericht
Brede blik
Communicatie

Communicatie


Gedurende het project hebben we lokale belanghebbenden, bewoners, burgemeester en wethouders en de raad. betrokken bij het ontwerp van het masterplan, door het organiseren van workshops en informatiebijeenkomsten. De tussentijdse resultaten en uiteindelijk het volledige masterplan zijn periodiek verschenen in nieuwsbrieven en op de website www.bruisendbrunssum.nl en zijn ook mondeling toegelicht. Hierbij zijn diverse middelen gebruikt, zoals 3D films en visualisaties, nieuwe ruimtelijk functionele indelingen en kwantitatieve gegevens.

Resultaat van dit communicatietraject is een groot enthousiasme en een groeiend draagvlak bij ondernemers en omwonenden. De bestemmingsplanprocedure is hiermee aanzienlijk verkort en de haalbaarheid van een succesvolle en samenhangende stedelijke transformatie is aanzienlijk vergroot.