1/20
Hezelaar met Kwaliteit
Show thumbnails
Show thumbnails
Show fullscreen

Hezelaar met Kwaliteit

Inleiding

Hezelaar met Kwaliteit is een bijzonder project. Het is een gecombineerd beeldkwaliteitsplan en uitvoeringsprogramma voor buurtschap Hezelaar, dat voor een groot deel samen met de bewoners is ontwikkeld. Het is een concrete vertaling van een centraal idee uit het collegeprogramma: beginspraak.

Hezelaar is een van de zeven beeldbepalende buurtschappen in het buitengebied van de gemeente Boxtel. Naast een planologische aanleiding (dit plan is de uitwerking van een deel van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van Boxtel én van het provinciale beleid Buitengebied in Ontwikkeling), heeft dit plan een sociaaleconomisch aspect. Het is een uitwerking van de Lifescape gedachtegoed, waarin het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving centraal staat.

Veel bewoners hebben enthousiast meegedacht over de kwaliteiten van hun buurtschap, over de projecten die ze graag zouden zien en over wat ze zelf graag zouden willen bijdragen. Een groot deel van de wensen en ideeën is terug te vinden in het uitvoeringsprogramma. Het is de opzet dat de gebruikte methode ook in de andere zes bebouwingsclusters gebruikt gaat worden.

Beeldkwaliteitsplan

Bij de analyse zijn de kwaliteiten en de zwakten van het gebied in beeld gebracht. Daarnaast zijn de toekomstige ontwikkelingen geanalyseerd en vertaald in kansen en bedreigingen. Samen met de gemeente, bewoners, klankbordgroep en andere stakeholders is een toekomstvisie voor de zeven buurtschappen samen en per kern opgesteld. Om de ontwikkelingsruimte in het gebied te bepalen zijn extra stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke kwaliteitseisen opgesteld. Zeer concreet betreft het de vrijkomende agrarische bebouwing, de woningsplitsing bij langgevelboerderijen, de herbouw of uitbreiding van bestaande woningen, nieuwbouw van woningen en nevenactiviteiten bij woonfuncties.

Uitvoeringsprogramma

Kerngedachte van het project is dat je de kip met de gouden eieren moet voeden, niet slachten. Anders gezegd: benut en versterk de waardevolle elementen van de buurtschap en het omringende landschap. Die kwaliteit levert aanknopingspunten op voor een aantrekkelijke woonomgeving en sociaaleconomische ontwikkelingen. Het nieuwe bestemmingplan buitengebied biedt via de systematiek van ontwikkelingsplanologie ruimte voor deze manier van werken. Met ontwikkelingsplanologie staat de gemeente ruimtelijke ontwikkelingen toe, mits die ontwikkelingen bijdragen aan de versterking van de kwaliteit. Die aanpak wordt nog eens versterkt met de uitwerking van het provinciale beleid Buitengebied in Ontwikkeling.

Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit een tweetal verschillende uitvoeringsprojecten: de gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten en de voorlichtings- en stimuleringsprojecten. De gemeenschappelijke uitvoeringsprojecten zijn onder andere de inrichting van de openbare ruimte, het uitbreiden van het netwerk van sloten en historische paden, het plaatsen van een naambord en het stimuleringsproject erfinrichting, landschap en historisch grondgebruik. De voorlichtings- en stimuleringsprojecten zijn bedoeld voor een blijvende bewustwording en het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. Gebaseerd op vrijwillige deelname van de bewoners, waarbij veelal subsidie mogelijk is. Deze projecten betreffen bijvoorbeeld de kwaliteitsinrichting van het erf, de woning of landbouwgrond. Bij het uitvoeringsprogramma zijn de kosten, financieringsmogelijkheden en de planning in beeld gebracht.

Projectnaam
Hezelaar met Kwaliteit
Locatie
Boxtel (NL)
Typologie
Stedenbouwkundig beleid
Jaar
2007
Status
Gerealiseerd
Opdrachtgever
Gemeente Boxtel
Samenwerking
Hans Bleumink, Karel Leenders, Helmder Wieringa, Jean Coenen
Communicatie

Communicatie


In het communicatietraject zijn de bewoners, gemeenteraad en klankboordgroep op verschillende manieren nauw betrokken bij het project. De bewoners via keukentafelgesprekken, een foto-opdracht (hoe zie jij je eigen omgeving), excursies met een historicus en landschapsarchitect en diverse workshops. De klankbordgroep is samengesteld uit contactpersonen van verschillende stichtingen, zoals de buurtvereniging, de landinrichtingskommissie, de dorpsraad, het waterschap en de natuurwerkgroep. In verschillende sessies zijn ervaringen en kennis gedeeld om het gebied te leren kennen. De gemeenteraad is uitgenodigd om kennis te nemen van de buurtschap en het project. Met presentaties en een excursie door het gebied zijn de verschillende initiatieven toegelicht.

De terugkoppeling van de bewoners na enkele jaren: ‘de excursie is als zeer positief ervaren, aangezien men nu het landschap en daarmee de eigen leefomgeving beter begrijpt’.